PMD - Schoolvisie

  

OPVOEDINGSPROJECT

SCHOOLVISIE

Voor ons betekent opvoeden kinderen middelen aanreiken en vaardigheden aanleren om gepast te reageren op alles wat de gemeenschap hun aanbiedt, zodat ze later als gelukkige volwassenen in staat zijn hun verantwoordelijkheid in de maatschappij op te nemen. Om de kwaliteit van deze opvoeding in de meest brede betekenis voortdurend te verbeteren willen we een nauwe samenwerking nastreven tussen inrichtende macht, directie, personeel, leerlingen, ouders en andere organisaties die bij het onderwijs betrokken zijn. Het kind staat in onze school centraal, daarom steunt ons opvoedingsproject op 3 belangrijke pijlers: leerlingvriendelijke begeleiding, verstandelijke vorming en sociale vaardigheden. Met deze drie belangrijke pijlers willen we alle leerlingen betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat dat bijdraagt tot een goede leef- en leersfeer, wetende dat het weldoen van anderen ook het eigen geluk vergroot. Om dit opvoedingsproject te realiseren willen we de nodige condities scheppen en duidelijke afspraken hanteren.
 1. De leerlingvriendelijke begeleiding
  1. We willen de leerling een sterke persoonlijke begeleiding en een nauw persoonlijk contact bieden, waardoor hij maximale ontplooiingskansen krijgt in zijn groei tot een zelfstandige volwassene.
  2. We eerbiedigen de eigengeaardheid en de capaciteiten van het kind, zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak, zodat het geleidelijk kan groeien naar een evenwichtige persoonlijkheid met de nodige weerbaarheid, zelfstandigheid en voldoende zin voor verantwoordelijkheid.
  3. We proberen hierbij, met een open team, in een kindvriendelijk klimaat, preventief te werken om alzo een sanctiearme school te zijn waarbij de jongere als mens wordt benaderd, met rechten en plichten.
 2. De verstandelijke vorming
  1. We willen, opdat de leerling de leerstof efficiënt zou kunnen verwerken, hem een algemene studiemethode aanreiken, die toepasbaar is voor alle vakken en bruikbaar op alle niveaus.
  2. We accentueren de zelfdiscipline en belangrijke attitudes die de basis vormen voor een goede studiehouding: zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen, aandacht, stiptheid, orde en nauwkeurigheid.
  3. We wensen in samenspraak met de leerling, ouders en C.L.B. te doen aan een geleidelijke positief georiënteerde studiekeuzebegeleiding naar de tweede graad.
 3. Vorming van sociale vaardigheden
  1. We benadrukken het samenleven, samenwerken en respecteren van de eigenheid van de andere. Communicatie gebaseerd op de nodige taalvaardigheid, luisterbereidheid en fijnmenselijke omgangsvormen zijn belangrijke middelen daartoe.
  2. We trachten in de leerlingenraad deze vormen van inspraak, medeverantwoordelijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en inzet voor anderen over te brengen op de volledige leerlingengroep.
  3. We besteden aandacht aan de eigen gezondheid en veiligheid van de kinderen. In een ruimer verband werken we aan een natuur- en leefmilieu om alzo de omgeving meer bewoonbaar te maken.

De Provinciale Middenschool is sinds 1984 lid van St.A.M. ( Studiegroep Authentieke Middenscholen). 

STAM is een vereniging van scholen die ijveren voor een eerste graad secundair onderwijs die breed en oriënterend is, die aandacht heeft voor gelijke kansen en voor een gelijkwaardige en positieve ontwikkeling van leerlingen met uiteenlopende kwaliteiten en gerichtheden.

Over de visie en de basisdoelen van deze groep van autonome middenscholen kan je meer lezen op hun website: http://www.stam-vlaanderen.be/